Rome SAS 1959
Otto Nielsen
39” x 24 ½”
A-,P

vintage travel poster