Sevilla 1920
S. Martinez
93" X 55"
B, L

Vintage French Poster