Perino (Oranges) 1951
Gian Rosa
13 1/2"x9 1/2"
A-,cdbd.
$100.

Vintage Italian Poster