Rome SAS 1959
Otto Nielsen
39 ¼ “ x 24 ¼ “
A-,P

vintage travel poster